Legislaţie igienă

 
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

Domenii de

activitate

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       

 

Linkuri utile

  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
     
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
     

LEGISLAŢIE

Notiuni fundamentale de igienă

Ordinul Ministrului Sănătăţiiu Publice şi Ministrului Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sortului

Nr. 1.225/5.031/ 2003
              MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
              Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 20 ianuarie 2004

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii nr. 4.107 din 8 mai 2003,

in baza dispozitiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 650/2002, si a dispozitiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igiena a produselor alimentare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.198/2002,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

ministrul sanatatii si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul ordin:

 Art. 1

Se aproba Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, institutele de sanatate publica, Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Dispozitiile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,

Ovidiu Brinzan

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

Art. 1

(1) Orice activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, serviciile si productia de apa potabila, precum si serviciile de intretinere corporala se exercita numai cu personal calificat, conform prevederilor legale.

(2) Personalul calificat din activitatile mentionate la alin. (1) are obligatia legala a instruirii periodice in vederea insusirii notiunilor fundamentale de igiena, activitate organizata si finalizata cu examinare si certificate, in conformitate cu prezenta metodologie.

(3) In procesul de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena este cuprins personalul din urmatoarele categorii de unitati :

a) servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor ;

b) servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.) ;

c) productia si distributia apei potabile, productia apei imbuteliate ;

d) servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.) ;

e) servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.

Art. 2

Programele de instruire in domeniul sanatatii publice privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se pot realiza de catre persoane juridice de drept public sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfasurarea de activitati de invatamant si sunt avizate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in conditiile prezentei metodologii.

Art. 3

In sensul prezentei metodologii, prin urmatorii termeni se intelege:

a) notiuni fundamentale de igiena - totalitatea cunostintelor si deprinderilor elementare referitoare la pastrarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor, pe care lucratorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sanatatea populatiei trebuie sa le posede;

b) avizarea functionarii - procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire in domeniul sanatatii publice privind notiunile fundamentale de igiena.

 

CAP. 2

Criteriile si procedura de avizare

 

Art. 4

In vederea obtinerii avizului necesar organizarii cursurilor privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, furnizorii de instruire trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

a) sa fie organizati si sa functioneze in conformitate cu prevederile legale;

b) sa detina in mod legal spatii adecvate activitatii de invatamant, pentru care s-au obtinut avizele de functionare prevazute de reglementarile legale in vigoare;

c) sa detina logistica necesara organizarii in bune conditii a cursurilor;

d) sa aiba programa de instruire elaborata in conformitate cu orientarile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;

e) sa asigure materialul didactic prevazut in programa de pregatire;

f) sa asigure programul de instruire cu formatori - medici cu specialitatea igiena, epidemiologie sau medicina de laborator -, cu autorizatie de libera practica.

Art. 5

(1) Pentru obtinerea avizului de functionare solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sanatate publica din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca sau Timisoara un dosar de autoevaluare in 3 exemplare, primind numar de inregistrare. Dosarul de evaluare contine urmatoarele documente:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

b) documente (in copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizarii si functionarii furnizorului de instruire (act normativ de constituire, lege, hotarare a Guvernului etc., certificat de inregistrare emis de camera de comert si industrie, actul de inregistrare in Registrul fundatiilor si asociatiilor);

c) copie de pe statut, dupa caz;

d) dovezi privind detinerea spatiului optim de invatamant si a mijloacelor didactice;

e) avize de functionare conform reglementarilor legale in vigoare;

f) program de instruire cuprinzand planul de invatamant si programele analitice si pentru fiecare modul specific, in concordanta cu indicatiile cuprinse in Ghidul privind continutul modulelor de pregatire;

g) informatii privind formatorii: autorizatie de liberă practică in specialitatea igienă, epidemiologie, medicina de laborator, curriculum vitae, dovada existentei relatiei contractuale cu solicitantul avizului;

h) chitanta de achitare a taxei pentru referatul tehnic de evaluare in contul institutului evaluator;

i) copie de pe certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, in cazul cabinetelor medicale;

j) alte documente, dupa caz.

(2) Comisiile de avizare examineaza documentele cuprinse in dosarul depus si intocmesc, in termen de 15 zile de la data inregistrarii documentatiei, referatul tehnic de evaluare care sa includa concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberarii avizului, insotit de doua exemplare ale dosarului de autoevaluare, se inainteaza Ministerului Sanatatii, Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat.

(3) In cazul avizarii favorabile a programului de instruire, Ministerul Sanatatii inainteaza catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, un exemplar al dosarului de autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare si avizul-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.

(4) In termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va transmite raspunsul sau Ministerului Sanatatii. In cazul avizarii favorabile, se completeaza formularul-tip, iar pentru neacordarea avizului se intocmeste un referat care sa cuprinda motivarea raspunsului.

(5) In cazul neacordarii avizului se reia procedura de avizare in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sanatatii elibereaza avizul de functionare si gestioneaza baza de date privind furnizorii de instruire avizati. Biroul de avizare pune la dispozitie Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la solicitarea acestuia, informatii cuprinse in baza de date.

(7) Avizul de functionare este valabil 3 ani.

(8) Innoirea avizului se face prin reluarea procedurii de avizare, luandu-se in considerare si criteriul rezultatelor obtinute de absolventii programului de instruire in procesul de evaluare si certificare a cunostintelor. Un procent de promovabilitate de cel putin 60% este obligatoriu.

 

CAP. 3

Evaluarea si certificarea

 

Art. 6

(1) Participantii la programele de instruire avizate in conditiile prezentei metodologii sustin la incheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de sanatate publica teritoriale.

(2) Directiile de sanatate publica teritoriale au obligatia sa asigure conditiile bunei desfasurari a examenului.

Art. 7

(1) Comisiile de examen sunt propuse de catre directiile de sanatate publica teritoriale si sunt aprobate de catre Ministerul Sanatatii, Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat, anual.

(2) Comisiile de examen au urmatoarea componenta:

- un reprezentant desemnat de institutul de sanatate publica regional - presedinte;

- un reprezentant desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

- un reprezentant al directiei de sanatate publica teritoriale;

- un secretar din cadrul directiilor de sanatate publica teritoriale.

    (3) Comisiile de examen dispun de stampila proprie avand urmatorul continut: "DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL ..................... COMISIA DE EXAMEN".

Art. 8

(1) Furnizorii de instruire asigura inscrierea la examen a participantilor la programul de instruire si achita taxa de examinare la directiile de sanatate publica teritoriale care organizeaza examenul de absolvire.

(2) Inscrierea candidatilor se face pe baza cataloagelor, in dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat in anexa nr. 3.

(3) Taxa de examinare, in valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat, se achita in contul directiei de sanatate publica teritoriale care organizeaza examinarea candidatilor.

Art. 9

Examenul de absolvire se programeaza cel putin o data pe luna, pentru un numar de minimum 30 de cursanti inscrisi.

Art. 10

Examenul de absolvire se poate organiza la sediul directiei de sanatate publica teritoriale sau, la solicitarea furnizorilor de instruire, la sediul furnizorului ori la o alta locatie, situatie in care solicitantul asigura logistica necesara desfasurarii in bune conditii a examenului si achitarea cheltuielilor legate de deplasarea comisiei de examen.

Art. 11

(1) Examenul de absolvire consta in rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecarui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul Sanatatii.

(2) Timpul acordat rezolvarii chestionarelor este de doua ore.

(3) La predarea chestionarelor de catre candidati se incheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.

Art. 12

(1) Comisia de examen corecteaza chestionarele pentru testare si le apreciaza cu "admis"/"respins".

(2) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa raspunda corect la cel putin 60% din totalul intrebarilor cuprinse in chestionar.

Art. 13

(1) Rezultatele sunt consemnate in cataloagele de examen, al caror model este prezentat in anexa nr. 5, si se semneaza de catre toti membrii comisiei de examen, pe fiecare pagina. O copie a catalogului de examen se inmaneaza furnizorului de instruire.

(2) Rezultatele se afiseaza in ziua examenului, sub semnatura presedintelui comisiei de examen.

(3) La sfarsitul examenului, rezultatele se centralizeaza intr-un proces-verbal, intocmit in conformitate cu anexa nr. 6.

Art. 14

(1) Directiile de sanatate publica teritoriale elibereaza candidatilor declarati admisi certificate de absolvire, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.

(2) Candidatii declarati respinsi au dreptul la doua reexaminari, cu conditia achitarii taxei prevazute la art. 8 alin. (3). In cazul nepromovarii acestora, candidatii vor efectua din nou cursul.

(3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.

Art. 15

(1) Pentru evidenta certificatelor de absolvire, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si directiile de sanatate publica teritoriale intocmesc registre de evidenta in conformitate cu modelele prezentate in anexele nr. 8, respectiv nr. 9.

(2) Raspunderea privind gestionarea certificatelor de absolvire revine in exclusivitate institutiilor mentionate la alin. (1).

 

CAP. 4

Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de functionare

 

Art. 16

(1) Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin directiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calitatii pregatirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfasurate in timpul derularii programelor de instruire si a examenelor de absolvire, precum si a activitatii comisiilor de examen.

(2) Activitatea de control prevazuta la alin. (1) se exercita de catre persoane desemnate de cele doua ministere, la propunerea directiilor de specialitate.

Art. 17

(1) In cazul in care se constata nerespectarea de catre furnizorul de instruire a conditiilor care au stat la baza avizarii, se intocmeste proces-verbal de constatare, acordandu-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.

(2) Dupa expirarea acestui termen, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului decid retragerea avizului de functionare.

Art. 18

Retragerea avizului de functionare este obligatorie cand furnizorul de instruire inregistreaza, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50% din numarul participantilor la examen.

 

CAP. 5

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 19

Prevederile prezentei metodologii nu se aplica, pentru o perioada de 3 ani de la absolvire, absolventilor unitatilor si institutiilor de invatamant acreditate in conditiile legii, care au avut in programa de studii notiuni de igiena specifice activitatii si care detin certificate de competenta profesionala, diplome de absolvire, diplome de licenta.

Art. 20

Documentele privind examenele de absolvire se pastreaza o perioada de 3 ani in arhivele directiilor de sanatate publica teritoriale. Registrele de evidenta se arhiveaza o perioada de 6 ani de catre institutiile care au dreptul sa le detina si sa le gestioneze, conform art. 15 alin. (1).

Art. 21

Ministerul Sanatatii asigura, prin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, tiparirea si distribuirea, contra cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire.

Art. 22

Avizele eliberate in baza vechilor reglementari isi inceteaza valabilitatea la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.

Art. 23

In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii elaboreaza chestionarele pentru testarea cunostintelor si ghidurile privind continutul modulelor de pregatire.


HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011

(extras)


ART. 5
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în unităţile care desfăşoară activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, servicii şi producţie de apă potabilă, precum şi servicii de întreţinere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.


 
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Telefon mobil : 0723 550 883 -   0765 935 616 

  Adresa : Bucureşti, Str.Matei Voievod nr. 51- sect. 2 -  staţia de troleibuz  "Mecet"   (86 şi 90)

terraschooligiena@gmail.com  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author information goes here.Copyright © 05.02.2009 -Cocoru Virgiliu - August - All rights reserved.

Revised: 21.05.2011

Reproducerea neautorizată şi/sau fără specificarea sursei va fi urmarită şi sancţionată conform legilor în vigoare.

Any unauthorized copying or distribution without crediting the source will be prosecuted to the fullest extent of the law.